Regulamin


 1. WPROWADZENIE
  Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki rezerwacji i wynajmu apartamentów. Zarezerwowanie apartamentu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wraz z jego postanowieniami. Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Klientem a właścicielem rezerwowanego obiektu. Właścicielem apartamentów jest Katarzyna Lal, działająca pod firmą KA-DAR Apartamenty Katarzyna Lal z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 34.
 2.  REZERWACJA
  • ZALICZKOWA
   Rezerwacja zaliczkowa może być dokonana:
   - drogą mailową poprzez formularz rezerwacyjny na naszej stronie internetowej www.aurorakrakow.pl
   - drogą mailową na adres info@aurorakrakow.pl
   - telefonicznie
   Rezerwacja ta wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji. Data wpłaty zaliczki zamieszczona jest w szczegółach rezerwacji, które przesyłane są na adres mailowy klienta po dokonaniu rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
  • LAST MINUTE
   Rezerwacja LAST MINUTE to taka rezerwacja, której dzień przyjazdu wypada w ciągu 4 dni od dokonania rezerwacji apartamentu. Nie wymaga ona wpłaty zaliczki. Wszystkie rezerwacje LAST MINUTE muszą być potwierdzone przez klienta telefonicznie w ciągu 2 godzin od złożenia rezerwacji. Jeżeli rezerwacji dokonano po godzinie 22:00 czasu polskiego, należy ją potwierdzić do godziny 10:00 następnego dnia. Numer telefonu pod którym należy potwierdzić rezerwację jest umieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT.
 3. POTWIERDZENIE REZERWACJI
  Każda dokonana rezerwacja jest aktualna tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona mailowo przez przedstawiciela reprezentującego Aurora Apartamenty.
 4. ZMIANA REZERWACJI
  • Zmiana terminu pobytu
   Istnieje możliwość zmiany terminu pobytu po wcześniejszym skontaktowaniu się z przedstawicielem apartamentów i uzgodnieniu warunków zmiany. Informacja o zmianie terminu pobytu musi wpłynąć minimum 4 dni przed planowanym przyjazdem.
  • Przedłużenie pobytu
   Jeśli klient chce przedłużyć pobyt, a rezerwowany przez niego apartament jest dostępny musi poinformować o tym przedstawiciela apartamentów. W związku z przedłużeniem pobytu, klient musi ponieść dodatkowe koszty według stawek umieszczonych w CENNIKU.
  • Zmiana liczby osób
   Jeśli ilość osób podana przy rezerwacji ulegnie zmianie należy o tym bezzwłocznie poinformować przedstawiciela apartamentów, najpóźniej 2 dni przed planowanym przyjazdem. Zmiana liczby osób może powodować zmianę ceny.
 5. ANULOWANIE REZERWACJI
  W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta w przeciągu 15 dni przed datą przyjazdu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. W przypadku anulowania rezerwacji LAST MINUTE klient ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o swojej decyzji przedstawiciela apartamentów.
 6. PŁATNOŚCI ZA REZERWACJĘ
  Płatności za rezerwację można dokonać w całości przelewem na konto bankowe. Przelew ten musi zostać zaksięgowany minimum dzień przed przyjazdem Klienta. Jeśli rezerwacja jest zaliczkowana, to pozostałą część pieniędzy Klient jest zobowiązany zapłacić przy odbiorze kluczy. W przypadku rezerwacji LAST MINUTE całość należnej kwoty należy zapłacić przy odbiorze kluczy.
  W przypadku wyjazdów firmowych, istnieje możliwość wystawienia faktury PROFORMA i wcześniejszego opłacenia pobytu pracowników.
 7. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW KLIENTA NA INNĄ OSOBĘ
  Klient ma prawo przenieść wszystkie prawa zawiązane z rezerwacją na inną osobę, ale osoba ta przejmuje jednocześnie wszystkie obowiązki wynikające z rezerwacji. O podjęciu takiej decyzji klient jest zobowiązany poinformować przedstawiciela apartamentów, podając wszystkie dane personalne tej osoby. Informację tą należy zgłosić minimum dzień przed planowanym przyjazdem. Osoba przejmująca rezerwację ma obowiązek wylegitymowania się dowodem osobistym.
 8. CENY I ZAKRES USŁUG
  Cena za wynajem apartamentu uzależniona jest od ilości osób i terminu wynajmu. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a właścicielem apartamentów obejmuje wyłącznie zakwaterowanie. Wyżywienie, dojazd oraz organizacja pobytu nie leży w gestii właściciela apartamentów. Cena zawiera opłatę za media (gaz, woda, prąd), internet bezprzewodowy oraz sprzątanie końcowe. Właściciel apartamentów zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu zwrotnego w wysokości 100 zł od każdej zakwaterowanej osoby.
 9. ZAKWATEROWANIE – ODBIÓR KLUCZY – WYWATEROWANIE
  Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Dzień przed planowanym przyjazdem klient ma obowiązek potwierdzić swój pobyt telefonicznie pod numerem +48 608 069 602 oraz podać planowaną godzinę odbioru kluczy. Jeśli planowana godzina przyjazdu ulegnie zmianie klient zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić tą informację pod wyżej podany numer telefonu. W trakcie zakwaterowania klient otrzymuje komplet (lub dwa komplety w zależności od ilości zakwaterowanych osób) kluczy, które ma obowiązek oddać w dniu wykwaterowania. Za zgubienie kluczy klient ponosi koszt w wysokości 150 zł za każdy komplet. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w apartamencie w obecności właściciela apartamentów Aurora, lub osoby przez niego wskazanej.
 10. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA
  Dziecko do 8 roku życia ( jedno dziecko przypadające na dwie dorosłe osoby), które nie wymaga dodatkowego nakrycia pościeli i może spać w jednym łóżku z rodzicami nie ponosi kosztów za pobyt w apartamentach. Jednakże obowiązkowo w trakcie dokonywania rezerwacji należy zgłosić tą informację. Przypadki, w których ilość dzieci jest większa niż jedno, są rozpatrywane indywidualne w trakcie dokonywania rezerwacji.
 11. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
  • Ilość osób zakwaterowanych w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej w trakcie dokonywania rezerwacji. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie apartamentów tylko do godziny 22:00. Jeśli ilość osób zakwaterowanych ulegnie zmianie klient ma obowiązek poinformować o tym właściciela apartamentów minimum godzinę przed planowanym przyjazdem.
  • Klient jest zobowiązany do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania apartamentu w należytym stanie. Za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie pobytu koszty ponosi klient, według stawek ustalonych przez właściciela Apartamentów Aurora. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o zastanych brakach i ewentualnych zniszczeniach w apartamencie. Klient zobowiązany jest pozostawić apartament w stanie w jakim go zastał.
  • Właściciel nie wyraża zgody na palenie papierosów oraz innych środków wytwarzających dym w apartamencie.
  • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone lub utracone na terenie Apartamentów Aurora w trakcie pobytu klienta.
  • Klient może korzystać z apartamentów jedynie w celach mieszkalnych i ma obowiązek zachowania ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22:00 – 6:00. Jeśli właściciel, lub osoba odpowiedzialna za przekazanie kluczy zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów, Policję lub Straż Miejską z powodu nie zachowania ciszy nocnej, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia klientowi pobytu a Apartamentach Aurora ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zwrotu poniesionej wcześniej opłaty.
  • Nie dotrzymanie wyżej wymienionych obowiązków grozi natychmiastowym rozwiązaniem umowy i poniesieniem kosztów z tytułu wyrządzonych przez klienta zniszczeń.
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dokonując rezerwacji w Apartamentach Aurora klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 13. POBYT ZE ZWIERZĘCIEM
  Nie zezwalamy na pobyt zwierząt takich jak pies lub kot. Małe zwierzęta akwariowe mogą przebywać w apartamentach i nie ma obowiązku zgłaszania tej informacji w trakcie rezerwowania pobytu.
 14. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ
  W przypadku wystąpienia siły wyższej nie zależnej od właściciela obiektu oraz nie możliwej do wcześniejszego przewidzenia, właściciel zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi noclegu zastępczego o standardzie nie niższym niż w Apartamentach Aurora. Jeśli klient nie wyrazi zgody na nocleg zastępczy zwrócona zostaje zaliczka w pełnej kwocie, którą klient wpłacił. Gdy sytuacja o wystąpieniu siły wyższej wystąpi w trakcie trwania pobytu, klient ponosi koszty tylko za usługi już wykonane.
 15. PRAWO WŁAŚCIWE
  W sprawach spornych pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obowiązuje prawo polskie.